Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền ...Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 là: 349.211.108 cổ phiếu.

2. Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 69.841.425 cổ phiếu

3. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại (sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011) là: 419.052.533 cổ phiếu.


HPG Nguồn : Tập đoàn Hòa Phát

Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan