Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về ngày đăng kNgày 29/01/2013, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhận được công văn số 65/2013/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

-Tổ chức niêm yết   :  Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
- Mã chứng khoán   :  HPG
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá               : 10.000 đồng (mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng                     : 20/02/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
-  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết).
-  Thời gian thực hiện: 29/03/2013

Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012;
- Thông qua việc trích lập các quỹ 2012;
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2013
- Các vấn đề khác.

HPG
Nguồn : Tập đoàn Hòa Phát

Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan