HĐQT Tập đoàn Hòa Phát trình ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021 chi trả 35% cổ tức, kế hoạch lợi nhuậnNgày 25/3/2021, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã họp và ra Nghị quyết số 06/NQHP-2021 nhằm thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

a. Kế hoạch doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến: 120.000 tỷ đồng

b. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến: 18.000 tỷ đồng

2. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020 và để xuất phương án trích lập các quỹ năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

a. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2020:

Nội dung trích lập các quỹ Dự phòng Tài chính và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 của Tập đoàn được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

b. Đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2021

- Quỹ đầu tư phát triển: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định việc trích và chi quỹ cụ thể.

- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: Mức trích lập tối đa 5% lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao Hội đồng Quản trị: Mức trích tối đa bằng 0,6% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT.

- Quỹ Khen thưởng Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và Ban điều hành các công ty thành viên: Tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ chi trả: 35%

- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu

- Thời gian thực hiện: Quý 2 - Quý 3 năm 2021

- Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết chia cổ tức (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ)

- Cổ phiếu phát hành từ chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện

5. Thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021: Dự kiến 30%.

6. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

7. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát hiện hành để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

10. Thông qua nội dung thực hiện Dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

a. Tên dự án: KHU LIÊN HỢP SẢN XUẤT GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT 2

b. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

c. Công suất: Dự kiến 5,6 triệu tấn/năm, trong đó:

- Thép dẹt: Dự kiến 4,6 triệu tấn/năm

- Thép thanh, thép dây chất lượng cao: Dự kiến 01 triệu tấn/năm

d. Diện tích đất dự kiến sử dụng: Dự kiến 283,73 ha

e. Địa điểm thực hiện dự án: Dự kiến xã Bình Đông và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

f. Tổng mức đầu tư: Dự kiến 85.000 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn cố định: Dự kiến 70.000 tỷ đồng

- Vốn lưu động: Dự kiến 15.000 tỷ đồng

g. Tiến độ thực hiện Dự án: Dự kiến xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và cấp Giấy phép xây dựng.

h. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều chỉnh các nội dung liên quan đến phương án đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được trình tại văn bản này gồm: tên dự án, nhà đầu tư thực hiện dự án, công suất, diện tích đất, địa điểm thực hiện, tổng mức đầu tư và cơ cấu tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và các vấn đề khác liên quan đến Dự án;

i. Các vấn đề liên quan đến việc vay nợ, phát hành bảo lãnh, bảo đảm, duy trì tỷ lệ sở hữu (nếu có) và các hỗ trợ khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát cho Dự án tại các tổ chức tín dụng: Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện theo thẩm quyền.

11. Thông qua Quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

12. Thông qua các nội dung liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ của Công ty, cụ thể:

a. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hải Vân, hiện là Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Công ty kiêm nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ của Công ty.

b. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ.

c. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

Nguồn: Tập đoàn Hoà Phát


Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan