Tập đoàn Hòa Phát thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2019Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Mã chứng khoán: HPG
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng                              
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2020
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2020

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền;
- Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu;

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 07/08/2020
- Địa điểm thực hiện:
   + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
   + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, địa chỉ: 66 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu bắt đầu từ ngày 07/08/2020.

 b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu.

 - Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 124 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 124 x 20% = 24,8 cổ phiếu.
Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 24 cổ phiếu; 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, địa chỉ: 66 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.

Nguồn: Tập đoàn Hoà Phát


Bình luận

Gửi bình luận 0 bình luận

Bài viết liên quan